Niizhwaaswi manito kaa inaaakonigewinun mazinibii’igan mazinaatewebijigan ahsapikesi ahsapabii diibaagiimoogaanan

Niizhwaaswi manito kaa inaaakonigewinun apijii minwaande’maagad dago gee kitchi nagadenjiigate mazinibii’igan mazinaatewebi’jiigan ahsapikesi ahsapabii diibaagiimoogaanan obiminizh’agoon oski gwiiwizens oonda anishinabae bagiidanndizhoot: oonda bawaajigate. Megwaa gagwe gikendimaa’gooisit, o’nagishkan niizhwaaswi manito kaan awesiinh’yag o’gikinoo’amaagoon aaniin obiimaatis jii’ ishi biim’aatiisiit  oma akiing.

Episode 1: The Creation Story

A disookaanan mushkoodaa Bishiiki’oon mookii’oon onji Manito kaa ishkodeng,  o’gikinoo’amaagoon owaay gwiiwizens yaah inaaakonigewin jii manachiitiwin.

Episode 2: Buffalo (Respect)

Kitchi ginew bi-naagozi  ishpiming jii bi o’gikinoo’amaagate yaah inaaakonigewin zaagii-idiwin.

Episode 3: Eagle (Love)

Mukwaan mookii’oon onji noopiming eh zhi goshkowaat eni gwiiwizensaan,  azhii o’gikinoo’amaagoot yaah inaaakonigewin jii zoongi-tayiwiit. 

Episode 4: Bear (Courage)

Kitchi dago zegi’ awiya dabishgoo sabe, zaagewe jii bii o’gikinoo’amaagoot owaay gwiiwizens yaah gway-a-kwaa-diziwin.

Episode 5: Sabe (Honesty)

Amik o’gizhii o dis’igoon gwiiwizens jii bii’miinigoot yaah inaaakonigewin jii nibaakaawaat.

Episode 6: Beaver (Wisdom)

Owaay gwiiwizens odoot’ isigoon naygatch ma-iingaanan,  eshi weendah’magoot yaah apitendaagoog yaah da-ba-sayn-da-mowin.

Episode 7: Wolf (Courage)

Apiji onizhiishing nagamon o’wikomigon oway gwiiwizens kitchi odisigooisi odishaat mikinaakoon, api weechigoot jii niishootatang apiichi kitchi eneaa daagook yaah day bway win.

Episode 8: Turtle (Truth)

Akina omah gaa dazhi gaayot bago sen jii gaas waak anishinabaen gwayek jii ishi gaanoh bamot  onji niizhwaaswi manito kaa inaaakonigewinun.

Click here to view the teaching tools created by Arielle Garand
Click here to view the English and French versions
Magoo biidoon oma jii kii keendamaan gaa’abawi onji enyaan niizhwaaswi manito kaa inaaakonigewinun dago waba daan mazinibii’ganaan onji Henry Guimond
Welcome back to the Turtle Lodge!
If you have trouble signing in, please send an email to turtlelodge@mts.net.